Hoà Bình
  • 4.600,3 km²
  • 854.131 người
  • Mường, Kinh, Thái, Tày, Dao
  • 28